Hit parade, Capo Plaza spodesta Gemitaiz – MEI – Meeting degli Indipendenti